CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW WINNERS 
 
BOXER NIGHT GALA SHOW WINNERS
 
"VA"  BOXERS

 

 

 

 

 

 

 

<

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

 

Galanta * Slovensko

Event Hotel Kaskády

48°12'34.0"N 17°47'56.2"E

 

29. 4. 2023

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW
(CAC/CAJC)

 

so zadávaním titulov:
CAC, CAJC, ČKŠ/CC
CENTRALEUROPEAN JUNIOR WINNER
CENTRALEUROPEAN JUNIOR VICEWINNER,
HOPE OF OUR FUTURE WINNER
VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY
PREZIDENT TROPHY
WINNER OF CHAMPION
CENTRALEUROPEAN VETERAN WINNER
CENTRALEUROPEAN WINNER
CENTRALEUROPEAN VICEWINNER
BOB/ BOS
 
 
Rozhodcovia:
Roland Bebber (DE)
Anna Bogucka (PL)
György Glázer (HU)
 Miroslav Roškota (CZ)
Rozhodcovia budú do kruhov losovaní verejne, tesne pred začatím výstavy

 

PROGRAM:
7.00 - 9.00             
prijímanie psov
9.15
otvorenie výstavy
 
9.30 - 15.00           
posudzovanie v kruhoch, zadávanie titulov a odovzdávanie cien

 

TRIEDY:  
Mladšieho dorastu: do 6 mesiacov
Dorastu:           od 6 do 9 mesiacov
Mladých: od 9 do 18 mesiacov
Stredná: od 15 do 24 mesiacov
Otvorená:           od 15 mesiacov
Pracovná: od 15 mesiacov pre psy so skúškou z výkonu
Šampiónov:   od 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov medzinárodný, alebo národný šampión členských krajín FCI
Čestná::   od 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov medzinárodný, alebo národný šampión členských krajín FCI
Veteránov:       od 8 rokov

 

 
Súťaž chovateľských skupín:                         
Predvádza chovateľ svoje minimálne tri odchovy, ktoré nemusia byť v jeho vlastníctve, avšak musia pochádzať minimálne po dvoch rôznych matkách, alebo otcoch.
 
Najkrajší pár psov:                                         
Predvádza majiteľ svojho psa a svoju sučku, pričom musí byť zachovaná 100% zhoda v majiteľstve.
 
Súťaž o najlepšieho plemenníka:                    
Nastupuje plemenník, ktorý nemusí byť vystavený v riadnej konkurencii, minimálne s troma potomkami, ktorí súťažili v ktorejkoľvek z tried.
Prihlásenie možné len na výstave
 

 

 

 

30. 4. 2023
KLUBOVÁ VÝSTAVA BOXEROV

(CAC/CAJC)

 

 
 so zadávaním titulov:
CAJC, CAC, ČKŠ/CC,
Klubový víťaz mladých,  Klubový víťaz, Najlepší veterán, Mr. Boxer, Miss Boxer, BOB, BOS
 
Rozhodcovia:
Roland Bebber (DE)
Anna Bogucka (PL)
György Glázer (HU)
 Patrik Straka (SK)
   
PROGRAM:
 
 
7.00 - 9.00             
prijímanie psov
 
9.15
otvorenie výstavy
 
9.30 - 15.00           
posudzovanie v kruhoch, zadávanie titulov a odovzdávanie cien
           
 
TRIEDY:  
Mladšieho dorastu: do 6 mesiacov
Dorastu:           od 6 do 9 mesiacov
Mladých: od 9 do 18 mesiacov
Stredná: od 15 do 24 mesiacov
Otvorená:           od 15 mesiacov
Pracovná: od 15 mesiacov pre psy so skúškou z výkonu
Šampiónov:   od 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov medzinárodný, alebo národný šampión členských krajín FCI
Čestná::   od 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov medzinárodný, alebo národný šampión členských krajín FCI
Veteránov:       od 8 rokov
 
 
Súťaž chovateľských skupín:                         
Predvádza chovateľ svoje minimálne tri odchovy, ktoré nemusia byť v jeho vlastníctve, avšak musia pochádzať minimálne po dvoch rôznych matkách, alebo otcoch.
 
Najkrajší pár psov:                                         
Predvádza majiteľ svojho psa a svoju sučku, pričom musí byť zachovaná 100% zhoda v majiteľstve.
 
Súťaž o najlepšieho plemenníka:                    
Nastupuje plemenník, ktorý nemusí byť vystavený v riadnej konkurencii, minimálne s troma potomkami, ktorí súťažili v ktorejkoľvek z tried.
Prihlásenie možné len na výstave
 
 
  Poplatky CEBS KLUB CEBS + KLUB
  Tr. mladých, stredná, otvorená, pracovná a šampiónov 40 EUR 40 EUR 75 EUR
  Tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteránov 20 EUR 20 EUR 35 EUR
  Súťaže 5 EUR 5 EUR 10 EUR
  Galavečer / 1 osoba 35 EUR    
 
 
UZÁVIERKA: 21. 4. 2023
Prihlasovanie na výstavy len on-line:
 
 
Kontakt:
Slovenský boxer klub
info@boxerklub.sk
 
 
 
 
Všeobecné ustanovenia
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a SBK a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a  požiadať o  jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
 
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.
Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.
 
Upozornenie pre vystavovateľov!
Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.
 
Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
 
Tituly a čakateľstvá - Klubová výstava
CAJC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých
CAC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
Reserve CAC - môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC
ČKŠ / CC - čakateľstvo na klubového šampióna krásy SBK môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
Klubový víťaz mladých  - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1,CAJC v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach
Klubový víťaz -  tento titul môže byť zadaný v oboch farebných rázoch, oboch pohlaviach. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali V1, CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Mr. Boxer (najlepší pes ) – do súťaže nastupujú psi kluboví víťazi  mladých, kluboví víťazi a V1 z triedy veteránov
Miss  Boxer (najlepšia suka ) – do súťaže nastupujú sučky klubové víťazky  mladých, klubové víťazky a V1 z triedy veteránov
BOB - udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena.
BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia
 
Tituly a čakateľstvá - CEBS
ČKŠ / CC - čakateľstvo na klubového šampióna krásy SBK môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
CENTRALEUROPEAN JUNIOR WINNER  - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1, v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach
CENTRALEUROPEAN JUNIOR VICEWINNER - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V2, v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach
HOPE OF OUR FUTURE WINNER - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1, v triede strednej v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach
VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1, v triede otvorenej v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach
PREZIDENT TROPHY - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1, v triede pracovnej v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach
WINNER OF CHAMPION - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1, v triede šampiónov v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach
CENTRALEUROPEAN WINNER -  tento titul môže byť zadaný jedincovi v oboch farebných rázoch, oboch pohlaviach. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali V1 z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
CENTRALEUROPEAN VICEWINNER  -  tento titul môže byť zadaný jedincovi v oboch farebných rázoch, oboch pohlaviach. Do súťaže nastupujú jedinec ktorý získal V2 z triedy kde bol zadaný CENTRALEUROPEAN WINNER  a ďalší traja jedinci ktorí získali V1 z tried dospelých.
BOB - udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena.
BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia
 
Prihlásenie
PRIHLASOVANIE IBA ONLINE - www.clubdogshow.sk. Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. Storno prihlášky nie je možné. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SBK, SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky
 
Posudzovatelia
Zmena posudzovateľov vyhradená.
Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.

 

 
 
 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768